Odsetki w przypadku nierozliczenia 70% otrzymanych środków

Naliczanie odsetek w przypadku nierozliczenia 70% otrzymanych środków na etapie końcowego wniosku o płatność.

Instytucja Pośrednicząca PO KL przypomina, iż zgodnie z art. 189 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności, od środków pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego dany wydatek.

Ponadto należy pamiętać, iż za złożenie wniosku o płatność zgodnie z art. 189 ust. 3 uznaje się złożenie wniosku o płatność wnioskującego o kolejną transzę zaliczki lub wniosku o płatność końcową (tj. każdego wniosku o płatność poza wnioskiem tzw. „cząstkowym"):

  • na kwotę pozwalającą na kumulatywne rozliczenie co najmniej 70% zaliczek otrzymanych do końca danego okresu rozliczeniowego (tj. ostatniego dnia danego okresu), oraz
  • w terminie wynikającym z zaakceptowanego harmonogramu płatności.


Z powyższego wynika, iż jeśli Beneficjent złoży terminowo końcowy wniosek o płatność, ale wniosek ten nie będzie stanowić rozliczenia co najmniej 70% dotychczas otrzymanych środków wówczas zgodnie z art. 189 ust. 3 UFP zostaną naliczone odsetki jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.

Przykład:

Realizacja projektu przypadała na okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Kwota środków przekazanych w ramach zaliczki wyniosła 50 000,00 PLN.

Beneficjent składa wniosek o płatność końcową za okres 01.04-30.06.2013 dnia 30.07.2013 r. (złożony w terminie) na kwotę 25 000 PLN.

Łączna kwota wykazana przez Beneficjenta w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła 5 000,00 PLN.

Z powyższego wynika, iż kwota rozliczona w ramach projektu wyniosła 30 000,00 PLN co stanowi 60% rozliczenia dotychczas otrzymanych środków.

Z uwagi na niespełniony wymóg rozliczenia końcowego wniosku o płatność na 70% Instytucja Pośrednicząca ma obowiązek naliczyć odsetki z tytułu art. 189 ust. 3 UFP.

W przypadku zidentyfikowania możliwości wystąpienia powyższej sytuacji należy przed zakończeniem okresu realizacji projektu pilnie skontaktować się z opiekunem merytorycznym, z którym zostanie omówiona kwestia podjęcia środków zaradczych w celu uniknięcia konieczności naliczania odsetek zgodnie z art. 189 ust. 3 UFP.